Cos de Mestres Educació Infantil Temari Volum 2

35.00 

RESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés al Cos de Mestres en l’especialitat d’Educació Infantil, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballin en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 26 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema consta d’una introducció i una conclusió, tal com ho demanen els criteris d’avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l’opositor tingui una visió global d’aquest contingut i li ajudi al seu estudi i memorització, així com una bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir present la legislació específica de la Comunitat Autònoma per la qual es presenti a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 14. La programació en el segon cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diverses unitats de programació. La continuïtat entre Educació Infantil i Primària. Mesures curriculars i vies de coordinació. Tema 15. La funció del mestre o mestra en Educació Infantil. La intenci-onalitat educativa. Relacions interactives entre el nen i l’educador. El mestre como a membre de l’equip educatiu i en la seva relació amb les famílies Tema 16. L’organització dels espais i del temps. Criteris per a una ade-quada distribució i organització espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L’avaluació dels espais i del temps Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars en Edu-cació Infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials Tema 18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil Tema 19. L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua en l’Educació In-fantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i expressió oral. La in-tervenció educativa en el cas de llengües de contacte Tema 20. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d’aula Tema 21. L’educació musical en Educació Infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musi-cals. Els recursos didàctics. El folklore popular Tema 22. Evolució de l’expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge. Objectius, continguts, materials, activitats, estra-tègies metodològiques i d’avaluació de l’expressió plàstica. Models i es-tereotips Tema 23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com a ajuda en la construcció de la identitat i de l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques Tema 24. La influència de la imatge en el nen. La lectura i interpretació d’imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i uti-lització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l’Educació Infantil Tema 25. Formació de les capacitats relacionades amb el desenvolupa-ment lògic-matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l’etapa d’Educació Infantil Annex. Breu explicació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies