Cos de Mestres Educació Infantil Temari Volum 1

35.00 

 

RESEÑA

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés al Cos de Mestres en l’especialitat d’Educació Infantil, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballin en aquesta etapa. Aquest primer volum del temari desenvolupa els temes 1 a 13 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema consta d’una introducció i una conclusió, tal com ho demanen els criteris d’avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l’opositor tingui una visió global d’aquest contingut i li ajudi al seu estudi i memorització, així com una bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir present la legislació específica de la Comunitat Autònoma per la qual es presenti a l’oposició.

ÍNDICE

Tema 1. Característiques generals del nen i de la nena fins els sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil dins el primer any de vida. El paper dels adults. Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i les nenes fins els sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l’Educació Infantil. La sensació i percepció com a fonts per als coneixements. L’organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i les nenes de 0 a6 anys. Aportacions de diferents autos. La conquesta de l’autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa Tema 4. El nen descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L’escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d’Educació Infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes dins el grup Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins els sis anys. El coneixement de la realitat. L’observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes Tema 6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en Educació Infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars en l’Educació infantil. Període d’adaptació dels nens i les nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l’equip docent Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits de descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malaltís infantils. Criteris per a la intervenció educativa Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns interns infantils relacionats amb l’alimentació. Els àpats com a moments educatius Tema 10. L’educació sexual dins l’etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies per a evitar discriminació de gènere Tema 11. Assoliment de les capacitats generals de l’etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d’Educació Infantil … Tema 12. Principis d’intervenció educativa d’Educació Infantil. L’enfocament globalitzador. Sentit i significat de l’aprenentatge. Una metodologia basada en l’observació i en l’experimentació. La seva concreció dins el marc del projecte curricular. Tema 13. La programació dins el primer cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada a nenes i nens de 0 a 3 anys Annex. Breu explicació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies